Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter revidert 2023

VEDTEKTER FOR MIN BARNEHAGE
ØYEKAST AS
1. Eierforhold/arealnorm
2. Formål
3. Tilsyn og oppfølging
4. Samarbeidsutvalg og foreldreråd
5. Opptak av barn
6. Opptaksperiode/oppsigelsesfrist
7. Ferier og Planleggingsdager
8. Åpningstider
9. Oppholdsbetaling
10. Taushetsplikt og opplysningsplikt
11. Helseforskrifter
12. Personalet
13. Internkontroll HMS
14. Plassfordeling
15. Evaluering

Barnehagens vedtekter er utarbeidet etter Lov om barnehager, 2018. § 7.
1 Eierforhold/Arealnorm
Barnehagens navn og adresse: Min barnehage, Øyekast AS, Farmannsvegen 36-38, 3925 Porsgrunn.
Min barnehage, Øyekast er en privateid barnehage for barn fra 0-6 år.
Barnehagens vedtektsfestede arealnorm: Barn over 3 år; 5,2 m2 per barn
Barn under 3 år; 6,5 m2 per barn
Uteareal, Brutto tomtestørrelse; 4174 m2, Godkjent leke og oppholdsareal: 402 m2, samt godkjent
tilleggsareal: 82 m2

Aksjeselskapet har egne eiervedtekter, eiernes økonomiske ansvar for barnehagens drift, gjeld o.a.
fremgår av disse. Daglig leder: Anne Thomassen, Styreformann: Marit Olesen.

2. Formål Jf. § 1
➢ Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
➢ Barnehagen skal gi barn i opplæringspliktig alder gode utvikling og aktivitetsmuligheter i nær
forståelse og samarbeid med barnas hjem.
➢ Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne
grunnverdier.

3.Tilsyn og oppfølging
➢ Kommunen fører det lokale tilsyn ved virksomheten og ser til at drives i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter.

4. Samarbeidsutvalg og foreldreråd
➢ Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd etter barnehagelovens §4.
➢ Samarbeidsutvalget skal være sammensatt av likt antall ansatte og foresatte.

5. Opptak av barn
➢ Barnehagen samarbeider om opptak av barn med alle godkjente barnehager i kommunen,
gjennom samordnet opptaksprosess i kommunen.
➢ Ved samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale
og private barnehager sikres.
➢ Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf.§13. Det
krever en sakkyndig vurdering om barnet har nedsatt funksjonsevne.
➢ Barnehagen prioriterer søsken.
➢ Barnehagen har mulighet til å ta inn barn fra andre kommuner.

6. Opptaksperiode/oppsigelsesfrist
➢ Søkere til barnehagen skal søke gjennom kommunens barnehageportal med elektronisk
søkeskjema. Søknadene behandles av barnehagens eierstyre, ved samordnet opptak. Ved
behov kan barnehageplasser tildeles eller endres ved andre tidspunkt i året, noe eiere har
ansvar for.
➢ Nytt barnehageår starter fra august måned.
➢ Gjensidig oppsigelsesfrist er 2 måneder. Gjelder fra den 1. hver måned.
➢ Dersom barnehageplassen sies opp med virkning etter 1.mai må det betales for 2 måneder,
juni og august, da juli måned ikke regnes som oppsigelsesmåned.
➢ Dispensasjon fra ett eller flere av punktene kan gis dersom særlige grunner tilsier det. Dette
avgjøres i hvert tilfelle med begrunnet søknad.
➢ Ved hovedopptak, og det søkes annen barnehage enn Min barnehage, Øyekast, vil barnet
automatisk miste plassen hos oss, dersom et av alternativene det søkes, har høyere prioritet
enn vår barnehage, blir innvilget.

7. Ferier og planleggingsdager
➢ Hvert barn må ta 4 ferie uker i året, derav 3 må være sammenhengende i sommermånedene,
perioden fra uke 27-31. Barnehagen har feriestengt i to av fellesferieukene. Den 4. ferieuka
kan deles opp eller tas i løpet av barnehageåret.
➢ Barn som skal slutte/begynne på skolen må ta ut ferie før 1.august.
➢ Barnehagen er stengt, Julaften, Nyttårsaften, onsdag før Skjærtorsdag, samt offentlige
helligdager.
➢ Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
Disse varsles i god tid slik at foresatte har muligheter til å ta seg fri/ordne eget barnepass.
➢ I samråd med SU har vi muligheter til å stenge/innskrenke åpningstider i barnehagen ved
ferietider og høytider, dersom det er svært få barn.

8. Åpningstider
➢ Barnehagen har åpningstid mandag –fredag fra kl. 06.45-16. 45.
➢ Åpningstider i ferieperioder kan innskrenkes. Sommerferieperioden, romjulen og påskeuken blir det innskrenket til 07.30-16.00. Foreldre som har andre behov kan søke og barnehagen kan innfri etter behov, om det er mulig. 

Ved svært få barn som har meldt fremmøte, har barnehagen mulighet til å holde stengt. Da i samråd med SU. 

9. Oppholdsbetaling
➢ Barnehagen følger det statlige regulativet om makspris.
➢ Betalingen skjer forskuddsvis hver måned, helst via fast kontotrekk, eller på tildelt
giroblankett fra barnehagen.
➢ Det betales for 11.måneder per år. Juli er betalingsfri måned.
➢ Utestående betaling 3 uker etter forfall, kan føre til at barnet mister plassen sin i
barnehagen.
➢ Matpenger kommer i tillegg til satsene for foreldrebetaling.
➢ Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Porsgrunn kommune.
➢ Inntektsgradert betaling kan gis etter søknad og vedtak fra Porsgrunn kommune.

10. Taushetsplikt/opplysningsplikt
➢ Alle personer som arbeider i barnehagen har taushetsplikt etter §20 i Lov om barnehager.
➢ Barnehagen har og en opplysningsplikt etter §21 til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

11. Helseforskrifter
➢ Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom
barnet har møtt til de ordinære undersøkelser og vaksinasjoner på helsestasjon, kan slik
erklæring gis av barnets foresatte. Jf. §23

12. Personalet
➢ Personalet består av godkjente barnehagelærere, barn og ungdomsarbeidere og assistenter.
➢ Det kan søkes dispensasjon om kravet om barnehagelærer.
➢ Barnehagen kan ta inn personer fra arbeidskontoret, Nav/Grep O.L. samt studenter.
➢ Ved sykdom skaffes vikarer privat eller via vikartjenesten. Alle må levere godkjent politiattest
i forkant.

13.Intern-kontroll, HMSBarnehagen har eget intern-kontroll system.
Barnehagen bruker HMS system fra PBL, Mentor. Dette inneholder alle sjekklister, beredskapsplaner
og rutiner med ansvar for hele barnehagen.

14.Plassfordeling
➢ Full plass er opptil 5 dager per uke.
➢ Barnehagen tilbyr kun 80% plass og 100 % plass.

15.Evaluering
➢ Barnehagen har jevnlig evaluering av driften, både når det gjelder vurderinger fra de
foresatte og vedrørende Ansatte. Dette skjer ved møter. Slik har vi muligheter til å endre
driften til å være mest mulig tilfredsstillende for alle parter. Dette ligger også som et eget
punkt i årsplanen, og skal inngå i planer om aktiviteter og lignende, for å kunne justere disse
til å fungere enda bedre i fremtiden.
Vedtektene kan endres av det organ som har vedtatt dem. Revidert og ikrafttredene fra
01.12.23